Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference Coupler

Title: Sharp Asymmetric Resonance Based on 4x4 Multimode Interference Coupler
Authors: Le, Duy Tien
Do, The Duong
Nguyen, Van Khoi
Nguyen, Anh Tuan
Le, Trung Thanh
Keywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EIT;FDTD;BPM
Issue Date: 2017
Publisher: International Journal of Applied Engineering Research
Series/Report no.: ;Volume 12, Number 10 (2017)
Abstract: We propose a method for generating the tunable Fano resonance line sharp by using only one 4x4 multimode interference (MMI) coupler. We show that our new device structure acting an interferometer and we employ a microring resonator and phase shifter to control the shape. The analytical analysis and FDTD simulations have been used for the first order design. The device has advantages of compactness, high tolerance fabrication and ease of fabrication on the same chip.
Description: p. 2239-2242
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60463
ISSN: 0973-4562
Appears in Collections:IS - Papers

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380