Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Lịch trình Phật giáo xứ Đông và Hải Phòng

Title: Lịch trình Phật giáo xứ Đông và Hải PhòngAuthors: Ngô, Đăng LợiKeywords: Phật giáo;Hải PhòngIssue Date: 2007Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáoSeries/Report no.: Số 8;Description: Tr. 21-29URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19312Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

"Đạo hiếu" trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đạo đức ở VN hiện nay

Title: "Đạo hiếu" trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đạo đức ở VN hiện nayOther Titles: “Filial Piety” in Buddhism and it’s influence on ethics in Viet Nam today.Authors: Nguyễn, Thị ThuKeywords: Triết học;Phật giáo;Đạo đứcIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10374

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Title: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Authors: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy AnhKeywords: Phật giáo;Triết học;Đời sống tinh thần;Nhật bảnIssue Date: 2009Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34812

Một số vấn đề về văn hóa ăn, uống trong xã hội cổ truyền người Việt

Hình ảnh

Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai

Hình ảnh
Title: Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch MaiAuthors: Bùi, Thị ThươngKeywords: Pemetrexed;Ung thư phổi không tế bào nhỏ;Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch MaiIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcDescription: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55120Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Title: Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , Người hướng dẫn
Võ, Huỳnh Ngọc ThủyKeywords: Tố tụng hình sự;Người chưa thành niên;Pháp luật Việt Nam;Vụ ánIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Làm sáng tỏ lý luận về thủ tục giải quyết vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam. Qua đó, xác định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện các chế định pháp luật trong thời (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52786

Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu xét xử của Tòa án tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Title: Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu xét xử của Tòa án tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Authors: Trịnh, Quốc Toản , Người hướng dẫn
Đoàn, Văn LâmKeywords: Tội xâm phạm tính mạng;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội phạmIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: 103 tr. + CD-ROM
Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong PLHS Việt Nam hiện hành. Phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng con người trong PLHS (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52793

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG NGUỒN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)

Hình ảnh
Khái quát về chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN), tài sản trí tuệ, chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ trong hệ thống giáo dục và đào tạo; đánh giá hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ. Phân tích và đánh giá hiệu quả việc quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt là hiệu quả quản lý giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trình bày các giải pháp thông qua chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước: có các chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu; chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chính sách đảm bảo hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ

SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC GIAI ĐOẠN 1919-1925

Hình ảnh
Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện pháp mà chính quyền thực dân khởi xướng ra nhằm áp dụng một chính sách hợp tác với người bản xứ, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho văn hóa của Pháp. Đồng t…

Phát hiện và định lượng ADN phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ bằng phương pháp Realtime - PCR

Hình ảnh
ttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11472

Việc phát hiện ra sự tồn tại của ADN phôi thai tự do và tế bào phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ đã mở ra một hướng chẩn đoán trước sinh mới bằng biện pháp không can thiệp. Để định lượng được ADN phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ, chúng tôi sử dụng phương pháp Realtime - PCR dựa trên kỹ thuật TaqManPCR Realtime có sử dụng đầu dò huỳnh quang. 
Kỹ thuật này cho phép quan sát được các tín hiệu huỳnh quang của gen đích và biết được số bản copy của chúng ở từng chu kỳ nhân gen. 
Đối tượng nghiên cứu: 40 thai phụ đang mang thai từ tuần thứ7 đến tuần thứ 12 của thai kỳ. 
Kết quả: gen GAPDH xuất hiện tín hiệu ở cả 40 mẫu với số bản copy dao động từ 4,63E + 02 đến 7,99E + 05/1 ml huyết tương. Gen SRY xuất hiện tín hiệu huỳnh quang ở các mẫu thai nam từ 1,48E + 00 đến 2,97E + 03. Hai mẫu nội chứng âm gen SRY không xuất hiện tín hiệu và gen GAPDH xuất hiện tín hiệu với số bản copy mẫu nội chứng âm số 1 là 1,33E + 04 và s…

Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mới

Title: Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mớiAuthors: Đỗ, HoanKeywords: Việt Nam học;Khoa học;Công nghệIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 7 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20846Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Xây dựng chiến lượt định vị sản phẩm du lịch teambuilding trên thị trường nội địa tại công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist

Title: Xây dựng chiến lượt định vị sản phẩm du lịch teambuilding trên thị trường nội địa tại công ty dịch vụ lữ hành SaigontouristAuthors: Hồ, Huy HưngKeywords: Du lịch;Sản phẩm du lịch;Chiến lược định vị;Công ty dịch vụ lữ hành SaigontouristIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12686Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quy định về quyền tài sản trong luật quyền tài sản của trung quốc và gợi ý đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Title: Quy định về quyền tài sản trong luật quyền tài sản của trung quốc và gợi ý đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếAuthors: Nguyễn, Thường LạngKeywords: Quyền tài sản;Kinh tế quốc tế;Trung Quốc;Hội nhậpIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Luật Quyền tài sản ở Trung Quốc tạo dựng được khung pháp lý quan trọng và có hệ thống để điều chỉnh toàn diện các quan hệ liên quan đến quyền về tài sản bao gồm bất động sản và động sản của các chủ sở hữu. Đây là căn cứ pháp lý để xác lập, thay đổi, chuyển nhượng, định đoạt và bảo hộ quyền về tài sản của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc, hình thành một hệ thống các giao dịch mới liên quan đến quyền đối với tài sản dựa vào các quy định pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội “pháp trị” thay thế dần xã hội “nhân trị” ở Trung Quốc. Nghĩa là bên cạnh việc bảo hộ quyền t ài s ản hợp pháp của các chủ sở hữu và chủ các quyền tài sản, Luật Quyền tài sản Trung Quốc còn góp phần quan trọng vào…

Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam

Hình ảnh
tháng 7 18, 2017 Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15415Giới thiệu luận văn “Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam” Tác giả: Lưu Việt Hùng Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về chất thải rắn thông thường. Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, các yếu tố tác động đối với hoạt động quản lý chất thải Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về việc quản lý chất thải rắn: đối với các chủ thể; việc thu gom chất thải; vận chuyển chất thải; lưu giữ chất thải; chủ thể xử lý chất thải; và cơ quan quản lý chất thải để tìm ra những sai sót, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, các vi phạm pháp luật, từ đó phân tích nguyên nhân của tình trạng này. Đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện, cơ chế thực hiện pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Title: Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt NamAuthors: Lưu, Việt HùngKeywords: Luật …

Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam

Hình ảnh
tháng 7 18, 2017 Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15415Giới thiệu luận văn “Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam” Tác giả: Lưu Việt Hùng Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về chất thải rắn thông thường. Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, các yếu tố tác động đối với hoạt động quản lý chất thải Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về việc quản lý chất thải rắn: đối với các chủ thể; việc thu gom chất thải; vận chuyển chất thải; lưu giữ chất thải; chủ thể xử lý chất thải; và cơ quan quản lý chất thải để tìm ra những sai sót, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, các vi phạm pháp luật, từ đó phân tích nguyên nhân của tình trạng này. Đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện, cơ chế thực hiện pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Title: Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt NamAuthors: Lưu, Việt HùngKeywords: Luật …

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Title: Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)Authors: Đỗ, Thị Huyền TrangKeywords: Công tác xã hội;Việt Nam;Trẻ em;Điều kiện xã hộiIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14878

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành

Title: Các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hànhAuthors: Phùng, Văn TrườngKeywords: Kỷ luật lao động;Luật và pháp chế;Luật lao động;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 89 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16994Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Kết quả phẫu thuật cắt nối đại trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11513


Title: Kết quả phẫu thuật cắt nối đại trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện giao thông vận tải trung ươngAuthors: Phạm, Trung KiênKeywords: Ung thư trực tràngIssue : 2015

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát đau sau mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11514


Title: Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát đau sau mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ươngAuthors: Dương, Thị Ly HươngKeywords: Postoperative paint managerment;The National Paediatrics HospitalIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Y Dược học

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Authors: Nguyễn, Thế Anh, người hướng dẫn
Đỗ Hải LongIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 72 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54990Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nghiên cứu phương pháp bảo vệ thông tin dùng trên thiết bị cầm tay

Nêu lên một số khái niệm cơ bản về đại số, số học, các khái niệm về mã hóa, chữ ký số cũng như độ phức tạp thuật toán. Tìm hiểu về đường cong Elliptic, một số hệ mật trên đường cong Elliptic và các tình huống xuất hiện khi sử dụng các hệ mật trên...

Title: Nghiên cứu phương pháp bảo vệ thông tin dùng trên thiết bị cầm tay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Trịnh, Nhật Tiến , người hướng dẫn
Lê, Thị ThuKeywords: Hệ thống thông tin
An toàn thông tin
Thiết bị cầm tay
Bảo vệ thông tinIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNAbstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nêu lên một số khái niệm cơ bản về đại số, số học, các khái niệm về mã hóa, chữ ký số cũng như độ phức tạp thuật toán. Tìm hiểu về đường cong Elliptic, một số hệ mật trên đường cong Elliptic và các tình huống xuất hiện khi sử dụng các hệ mật trên. Nghiên c (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42080

Kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền cảnh sát biển Việt Nam :

Hình ảnh

Sử dụng đất quận Tây Hồ: đánh giá thực trạng và kiến nghị phần mềm quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6363


Title: Sử dụng đất quận Tây Hồ: đánh giá thực trạng và kiến nghị phần mềm quản lýAuthors: Nhữ, Thị Xuân
Đinh, Ngọc ĐạtKeywords: Sử dụng đất
Tây Hồ
Phần mềm quản lýIssue Date: 2003Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nộ