Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam Universities

Title: Factors Affecting Lecturer Job Satisfaction: Case of Vietnam Universities
Authors: Pham, Thi Lien
Keywords: Job satisfaction;Lecturer satisfaction;Vietnam
Issue Date: 2017
Publisher: International Journal of Academic Research
Series/Report no.: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 2017;Vol. 6, No. 2
Abstract: This paper studies factors affecting lecturer job satisfaction in some universities in Vietnam. The study uses data collected from the questionnaire survey with 167 responses. As a result, three out of six variables (including Salary and Fringe benefits, Recognition, and Communiation) have influential relationship with lecturer job satisfaction in the linear regression analysis. The paper also gives some recommendations for the universities to improve its policies and working environment to enhance lecturer job satisfaction level.
Description: p. 138-148
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60461
ISSN: 2226-3624
Appears in Collections:IS - Papers

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380