ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course

Title: ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course
Authors: Nguyen, Viet Anh
Ho, Si Dam
Keywords: ACGS;Bee-gent
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: Recently, adaptive course generation has been focusing by several researchers. We have built ACGs system to create adaptive courses for each learner based on evaluating demand, ability, background and learning style of them. ACGs is also separated content from model of course and extended learning objects in order to using intelligent agent to help them choice effectively adaptive course.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14537
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân