A Context – Aware Mobile Learning Adaptive System for Supporting Foreigner Learning English

Title: A Context – Aware Mobile Learning Adaptive System for Supporting Foreigner Learning English
Authors: Nguyen, Viet Anh
Pham, Van Cong
Keywords: M-learning;Context-awareness
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: This paper represents a personalized context –aware mobile learning architecture for supporting student to learn English as foreign language in order to prepare for TOEFL test. It provides adaptive content for different learners based on context –awareness. In our model, the context includes location, time, manner as well as learner’s knowledge. Through suggested topics as well as test questions, the learners will be supported adaptive content meeting their demands as well as their knowledge. Besides, this paper also describes CAMLES systemprototype that allows the learner to learnadaptive materials for TOEFL test anytime in anywhere with mobile phone.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14538
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân